wklejto.pl

Dodane przez: ~djV (2012-10-13 16:15) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
// Plik Konfiguracyjny AMXBans
 echo [AMXBans] laduje plik amxbans.cfg
 
 // Prefix bazy
 // Nota: Prefiks wpisany w sql.cfg nie jest ju¿ u¿ywany przez AMXBans
 amx_sql_prefix "amx"
 
 //U¿ywanie oznaczeñ gracza na tym serwerze czy na wszystkich?
 amxbans_flagged_all_server 1
 
 // Wczytywanie adminów
 // 0 z bazy SQL, 1 = z pliku users.ini, 2 = nie ³aduje adminów
 amxbans_use_admins_file 1
 
// AMXBans próbuje pobieraæ Ip automatycznie (Tak, widaæ ;/)
 // Mo¿esz ustawiæ inne iP -np. "<ip>:<port>"
 amxbans_server_address "31.186.87.54:27162"
 
// Tak naprawde ten cvar jest niezle pomylony niby chodzi o czas a ustawia w³asny powód bana 
 // -1 aby wy³aczyæ, 0 aby w³aczyæ w³asny powód bana
 amxbans_custom_statictime 0
 
 // Wpisz jaka ma byc wyœwietlana nazwa serwera na stronie gdy gracz dostanie bana .
 // np. amxbans_servernick "Mój za***isty serwer"
 // Pozostaw puste aby czyta³o domyœlna nazwe hosta z server.cfg
 amxbans_servernick "Aby ubiegac sie o odbanowanie, nalezy napisac temat na forum w odpowiednim dziale //WWW.CS-AFRO.EU//"
 
 // Ustaw 1 / 2 / 3 aby w³¹czyæ powiadomienia o debugach w logach.
 // nie ustawiaj na 3 bo Ci konsole zaspamuje, ustaw 2 bedzie normal
 amxbans_debug 2
 
// Nie wpisuj "http://". Plugin sam sobie to wpisze 
 amxbans_complain_url "www.cs-afro.eu"
 
 // Ustaw na 1 aby mapa by³a pokazywana w nazwie serwera
 amxbans_add_mapname_in_servername 1
 
 // Ustaw na 1 aby w czacie HLSW by³ pokazywany komunikat o banie
 amxbans_show_in_hlsw 1
 
 // Pokazuje zielony napis w hud, w lewym górnym rogu, w przypadku bana
 amxbans_show_hud_messages 1
 
 // Ustawia jaka flaga odpowiada za najwy¿szy czas bana jaki mo¿e ustawiæ admina.
 amxbans_higher_ban_time_admin "n"
 
 // Ustawia jaka flaga odpowiada za to aby nie by³ pokazywany nick admina który zbanowa³ gracza
 amxbans_admin_mole_access "r"
 
 // Jeœli admin ma ustawiony admin_mole_access, ma pokazywaæ jego nick przy zbanowanym graczu?
 amxbans_show_name_evenif_mole 1
 
 // Pokazuje adminowi w chacie czy gracz by³ wczesniej zbanowany, 0 aby wy³¹czyæ
 amxbans_show_prebanned 1
 
 // Ile razy powiadamia admina o wczeœniejszym banie gracza
 amxbans_show_prebanned_num 2
 
 // Obecnie nie wiadomo  // Tak napisali w oryginale :D
 amxbans_default_ban_reason unknown
 
 // Czy mo¿na banowaæ w przypadku gdy gracz siê roz³aczy . 1 aby w³aczyæ 0 aby wy³aczyc // Jest to na koncu menu admina, Menu Roz³¹czeñ
 amxbans_ban_evenif_disconnected 1
 
// Czasy oznakowan w menu
 amx_setflagtimes "1 h" "4 h" "10 h" "1 d" "1 w" "4 w" "12 w" "0"
 
 // D³ugoœci banów dla adminów z flag¹ -d, ustaw najwieksze jakie maj¹ byc przy komendzie "amxbans_consolebanmax"
 // UWAGA: ustawiaj wartosci od NAJMNIEJSZEJ do NAJWIÊKSZEJ . Mozesz wybrac 14 wartoœci
 // "0 m" = PERM 
 // Wartosci jakich mozesz u¿yæ :
 // 1 - 59 dla flagi m to minuty
 // 1 - 23 dla flagi h to godziny
 // 1 - 6 dla flagi d to dni
 // dla flagi w sa tygodnie 
 
 // Przyk³ady:
 // "5 m" to 5 minut
 // "1 h" to 1 godzina
 // "1 d" to 1 dzieñ
 // "1 w" to 1 tydzieñ
 
 amx_setlowbantimes "5 m" "30 m" "1 h" "3 h" "10 h" "1 d"
 
 // D³ugoœci banów dla adminów z flag¹ -n i -d
 // UWAGA:ustawiaj wartosci od NAJMNIEJSZEJ do NAJWIÊKSZEJ . Mozesz wybrac 14 wartoœci
 // "0 m" = PERM 
 // Wartosci jakich mozesz u¿yæ :
 // 1 - 59 dla flagi m to minuty
 // 1 - 23 dla flagi h to godziny
 // 1 - 6 dla flagi d to dni
 // dla flagi w sa tygodnie 
 
 // Przyk³ady:
 // "5 m" to 5 minut
 // "1 h" to 1 godzina
 // "1 d" to 1 dzieñ
 // "1 w" to 1 tydzieñ
 
 amx_sethighbantimes "5 m" "30 m" "1 h" "3 h" "1 d" "1 w" "0 m"
 
 /********************AMXBans: Freeze ****************************************/
 // plugin amxbans_freeze (tzw. Zamra¿aj¹cy)
 // "a" = zamra¿a (nie mo¿esz siê ruszyæ)
 // "b" = nie mozesz uzyc broni
 // "c" = blokuje czat
 // "d" = gracz swieci na czerwono
 amxbans_freeze_mode "abcd"
 
 
// Czas pomiedzy serwerem gry a baza danych
// Moze byc ujemny
// Jezeli 0 ustawia automatycznie
 
amxbans_time_offset "0"
 
 
// [En] Automatycznie robi screena przy banie
 
amxbans_snapshot "1"
 
// Typ Bana
// "0" - wybiera automatycznie
// "1" - na IP
// "2" - na SteamID
 
amxbans_bantype "0"
 
 
// Definiuje czy sprawdzaæ graczy po flagach 
// W³¹cza - "1" / Wy³¹cza - "0"
 
amxbans_check_flag "1"
 
// W³¹cza - 1 / wy³¹cza - 0 historie banow
 
amxbans_history "1"
 
// Plik konfiguracyjny - ECHO
 
echo [AMXBans] amxbans.cfg zostal zaladowany | AMXX.PL | Wersja PL - Szyfrant i MisieQ
Wygenerowano w 0.011s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!